Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

O porozumieniu

O porozumieniu

Poszerzanie granic Unii Europejskiej, związane jest z tworzeniem nowego terytorium politycznego, nowej, kosmopolitalnej tożsamości, które często przeciwstawiają się i odmieniają narodowy punkt odniesienia. Proces integracji europejskiej może być postrzegany jako dynamiczne powstawanie nowej przestrzeni publicznej, która staje się powoli jednostką polityczną. Kraje Unii Europejskiej cechuje jednak wyjątkowo rozbudowany system różnorodnych form samorządu w kierowaniu krajem, jego sektorami gospodarczymi i regionami, w związku z tym, jego rola ma szczególe znaczenie. Samorządy kreują rzeczywistość w taki sposób, by w dobie nowoczesnego zarządzania i postępującego procesu globalizacji nie zatracić swej cennej roli w organizowaniu życia społeczno – gospodarczego. Intensyfikacja działań integracyjnych przyczynia się nie tylko do politycznego zadowolenia, ale w znacznym stopniu służy wyzwalaniu inicjatyw lokalnych i regionalnych, a co za tym idzie, przyspieszeniu intensywnego rozwoju społeczno – gospodarczego. Oddolne (samorządowe) inicjatywy stają się często podstawą działań o skali międzynarodowej. To właśnie oddolna inicjatywa stanęła u podstaw zawiązania Międzyregionalnego Porozumienia na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC-ROUTE65), którego sygnatariuszami są obecnie: Region Skania (Szwecja), Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubuskie, Województwo Dolnośląskie (Polska), Region Bratysława, Region Trnava (Słowacja), Region Hradec Kralove (Czechy), Powiat Győr-Moson-Sopron, Vas i Zala reprezentujące Zachodni Region Zadunajski (Węgry), Powiat Varaždin (Chorwacja). Inicjatywa ma na celu wykreowanie systemu multimodalnych powiązań infrastrukturalnych i gospodarczych, służących zrównoważonemu rozwojowi oraz wzmocnieniu konkurencyjności tego obszaru. Powstanie pasma rozwojowego CETC-ROUTE65, w sposób odczuwalny, zwiększy konkurencyjność regionów położonych w jego obrębie, wzmocni obszary słabe strukturalnie, a tym samym zmniejszy bezrobocie, rozwinie turystykę i gospodarki regionalne. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu, ze szczególnym naciskiem kładzionym na przewozy kolejowe i morsko – rzeczne skutkować będzie poprawą jakości środowiska naturalnego, a tym samym – poprawą jakości życia nas wszystkich. Korytarz CETC-ROUTE65 zajmuje powierzchnię ok. 230 005 km2 a jego trasa przebiega ze Skanii (Południowa Szwecja), poprzez Morze Bałtyckie (projekt autostrady morskiej Świnoujście – Ystad), Europę Środkową, aż na Południe Europy – do Morza Adriatyckiego. Na obszarze Korytarza znajdują się ważne ośrodki gospodarcze, węzły komunikacyjne, szlaki transportowe łączące Europę z państwami Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej. Osią Korytarza - jest międzynarodowa droga E65, która bierze początek w Malmö w Szwecji, a kończy się w Chaniá na Krecie. Na obszarze Korytarza znajdują się wiodące połączenia kolejowe północ – południe oraz droga wodna Odry. W charakterystyce Korytarza uwzględnia się także międzynarodowe połączenia lotnicze poprzez międzynarodowe porty lotnicze takie jak Malmö – Sturup oraz port lotniczy w Bratysławie im. Milana Rastislava Štefánika, sięgające poza obszar CETC-ROUTE65. Rozwój społeczny i ekonomiczny społeczeństw, odbywa się na obszarach położonych wzdłuż osi transportowych: dróg, kolei, szlaków wodnych. Stanowi to główną przyczyną zacieśniania współpracy między państwami i regionami europejskimi w dziedzinie rozwoju sieci transportowych, transportu multimodalnego i zintegrowanego. Z drugiej jednak strony, transport ma również negatywny wpływ na środowisko naturalne, a tym samym zdrowie i życie człowieka. Rozwijanie jednej dziedziny życia kosztem drugiej jest niedopuszczalne, dlatego Inicjatywa CETC-ROUTE65, ma za zadanie, stworzenie sprzyjających warunków komunikacyjnych służących rozwojowi obszaru CETC-ROUTE65, w poszanowaniu środowiska naturalnego. Rozbudowa sieci transportowych, ponadregionalnych i ponadnarodowych, takich jak CETC-ROUTE65, daje ogromne możliwości zacieśnienia kontaktów międzyregionalnych, nawet między odległymi regionami oraz daje możliwość dostosowania metod planowania i gospodarowania przestrzenią. Na tej podstawie może rozwijać się bardziej zaawansowana współpraca gospodarcza, społeczna i kulturalna. Regiony wyraziły wolę współpracy na rzecz utworzenia i promowania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego, którą zwerbalizowały w podpisanym 6 kwietnia 2004 r. w Szczecinie, Porozumieniu na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego. W celu inicjowania i koordynacji działań regiony członkowskie powołały Międzyregionalny Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą dwaj reprezentanci każdego regionu i ich zastępcy oraz wyznaczeni przez nich urzędnicy regionalnych instytucji. Komitet zbiera się dwa razy w roku, a przewodnictwo nad nim obejmuje, co pól roku, kolejny region. Międzyregionalny Komitet Sterujący zalecił także powołanie panelu ekspertów, służącego członkom Komitetu radami i opiniującego działania Komitetu. W roku 2007 powstał kolejny organ wspierający Inicjatywę – Grupa Robocza Międzyregionalnego Komitetu Sterującego, w której skład weszli reprezentanci polityczni każdego z regionów członkowskich. Obsługę organizacyjną zapewnia Sekretariat Techniczny CETC z siedzibą w Szczecinie (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star