Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Cele inicjatywy CETC

Cele Inicjatywy CETC

Dążenie do trwałości pasma współpracy regionalnej Inicjatywy Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC-ROUTE65) jako podstawy do ożywienia gospodarczego regionów, wzrostu zatrudnienia, poprawy jakości środowiska naturalnego oraz warunków życia ludności.

Zapewnienie kompatybilności infrastruktury transportowej całego obszaru Korytarza dla zniwelowania barier rozwoju nowych technologii transportu między poszczególnymi regionami obszaru CETC-ROUTE65.

Promowanie i rozwój intermodalnych połączeń transportowych; stymulowanie działań zmierzających do przenoszenia ładunków z dróg na multimodalne połączenia morsko – lądowe, bardziej przyjazne dla środowiska i człowieka.

Zwiększenie dynamiki wzrostu gospodarczego państw nadbałtyckich poprzez znalezienie nowych rynków zbytu i wykorzystanie najkrótszego połączenia promowego przez Bałtyk, łączącego Europę Północną z Południem Europy.


(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star