Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Opinie

· Skania
Thomas Lantz - Wiceprzewodniczący Parlamentu regionu Skania oraz Prezydent Ystad
Thomas Lantz
Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy zapewnia sprawny przewóz ładunków z północy na południe Europy. Korytarz powiąże połączenia na osi wschód-zachód pomiędzy Atlantykiem a Morzem Czarnym.
Tworzy obszar infrastruktury gospodarczej i więzi społeczne pomiędzy miastami i regionami i pobudza rozwój gospodarczy, szczególnie wśród nowych Państw Członkowskich UE. Dzięki zmodernizowanej infrastrukturze transportowej składającej się z dróg, linii kolejowych i dróg wodnych możliwe jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.
· Hradec Kralove
Petr Kuřik - Wiceprezydent Regionu Hradec Kralove
Petr Kuřik
Zasadnicze znaczenie ma kontynuacja budowy odcinków sieci TEN-T w Czechach w regionie Hradec Kralove, co pozwoli włączyć region do sieci wysokiej jakości autostrad i dróg szybkiego ruchu. W ten sposób można także osiągnąć cel międzynarodowej inicjatywy CETC. Pomyślna realizacja projektu wymaga w szczególności ukończenia budowy autostrady D11, połączenia dróg szybkiego ruchu R11 i R35 oraz ich odgałęzień. Ukończenie budowy autostrady D11 zalicza się tym samym do głównych projektów inwestycyjnych realizowanych obecnie na terenie regionu Hradec Kralove.
· Trnava
Tibor Mikuš - Prezydent Regionu Samorządowego Trnava
Tibor Mikuš
Zasadnicze kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego regionu samorządowego Trnava związane są z unijnym hasłem „zjednoczeni w zróżnicowaniu”. W czasach integracji europejskiej, globalizacji gospodarki i tworzenia nowych technologii informatycznych, narasta potrzeba bardziej intensywnej komunikacji względnej.
Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy zapewnia połączenie pomiędzy państwami Europy na osi północ-południe. Projekt obejmuje wybrane drogi, koleje, wodne i powietrzne szlaki komunikacyjne. W maju 2007 roku wraz z przedstawicielami regionów Europy Środkowej podpisaliśmy deklarację zawierającą wymóg włączenia Korytarza do Transeuropejskiej Sieci Komunikacyjnej.

Jestem przekonany, że realizacja projektu w wysoce efektywny sposób przyczyni się do stymulowania działalności gospodarczej i ekonomiki we wszystkich regionach uczestniczących w projekcie, w krajach, częścią których są te regiony, oraz w całej Europie. Ponadto dzięki Środkowoeuropejskiemu Korytarzowi Transportowemu stajemy się regionem bez granic, korzystającym z wielu bezpośrednich kontaktów gospodarczych, politycznych i przyjacielskich.
· Bratysława
Vladimir Bajan - Prezydent Regionu Samorządowego Bratysława
Vladimir Bajan
Inicjatywa CETC przyczynia się do powstania racjonalnie zaplanowanego korytarza północ-południe ważnego nie tylko dla regionu samorządowego Bratysława, lecz także dla naszych sąsiadów. Oferuje alternatywę dla innych korytarzy wytyczonych przed wejściem Republiki Słowacji do UE.

Co więcej, inicjatywa pozwala nam zrealizować pewne inwestycje pomocnicze na gruncie lokalnym, np. obwodnica Bratysławy oraz komunikacja dojazdowa w mieście stołecznym.

Zapewni połączenie pomiędzy Morzem Bałtyckim a Adriatykiem, a na tej właśnie trasie spodziewany jest wzrost przepływu towarów oraz nasilenie usług transportowych pomiędzy północą a południem. Jest to najpiękniejsza z tras na osi północ-południe, łącząca osiem krajów i przyczyniająca się do rozwoju relacji pomiędzy „starymi” a „nowymi” Państwami Członkowskimi.
· Vas
Ferenc Kovács - Prezydent Walnego Zgromadzenia Powiatu Vas
Ferenc Kovács
Zachodni Region Zadunajski położony wzdłuż granic z Austrią, Słowacją, Słowenią i Chorwacją stanowi zachodnie wrota Węgier. Ponad 60% całego ruchu kołowego kraju ma miejsce na tym obszarze. Istniejąca infrastruktura nie jest już w stanie sprostać gwałtownie rosnącemu zapotrzebowaniu.

Rozwój gospodarczy i wzmocnienie wewnętrznej spójności wymagają pilnego utworzenia planowanych szlaków transportowo-gospodarczych wzdłuż osi północ-południe. Istniejąca autostrada M7, budowane autostrady M15 i M86, jak również planowana M9 stanowią węgierską część bałtycko-adriatyckiego korytarza wspieranego przez CETC.(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star