Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Dolnośląskie

Region:    Język: 
Województwo Dolnośląskie leży w południowo – zachodniej Polsce; na południu graniczy z Republiką Czeską, na zachodzie z Niemcami, polskimi sąsiadami regionu są województwa: lubuskie, wielkopolskie i opolskie. Województwo to wyróżnia się różnorodnością warunków naturalnych, struktur przestrzennych, gospodarczych i społecznych. Formy krajobrazu – od nizinnego w dolinie Odry, do górskiego w Sudetach i towarzysząca im różnorodność przyrodnicza stanowią o dużej atrakcyjności turystycznej regionu. Z myślą o ochronie najbardziej cennych przyrodniczo terenów i zasobów regionu utworzona dwa parki narodowe: Karkonoski Park Narodowy oraz Park Narodowy Gór Stołowych, a także liczne parki krajobrazowe.

Województwo liczy 19,9 tys. km² i zamieszkuje je 2,9 mln osób. Region leży na skrzyżowaniu starych szlaków handlowych wschód – zachód oraz północ – południe, które po dziś dzień stanowią kluczowe arterie komunikacyjne Europy. Przepływająca przez Dolny Śląsk rzeka Odra łączy w sobie niewykorzystany potencjał komunikacyjny z walorami przyrodniczymi. Po przywróceniu jej pełnej żeglowności stanowić będzie drogę tranzytową pomiędzy Dolnym Śląskiem, a bałtyckimi portami morskimi i systemem śródlądowych dróg wodnych Europy.

Miastem wojewódzkim jest ponad 600-tysięczny Wrocław, czwarte, co do wielkości miasto w Polsce. Obecnie jest ono dużym ośrodkiem akademickim oraz ważnym centrum kulturalnym, przemysłowym i usługowym. Jego liczne zabytki i wielkomiejska atmosfera przyciągają rzesze turystów. Wrocław należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich metropolii. Sprzyja temu, oprócz posiadanego potencjału społecznego i ekonomicznego, jego położenie nad Odrą, na skrzyżowaniu kilku szlaków komunikacyjnych. Innymi znaczącymi miastami regionu są : Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra.
Przez województwo przebiega III Paneuropejski Korytarz Transportowy Drezno (Berlin)–Wrocław–Lwów–Kijów, który krzyżuje się z ciągami komunikacyjnymi wiodącymi z południowych Niemiec, Austrii i Czech, a także z europejską trasą E65. Trasa ta, jako droga krajowa nr 3, poprzez przejście graniczne w Lubawce przechodzi z Polski na terytorium Czech. W województwie istnieje dobrze rozbudowana sieć połączeń kolejowych wewnętrznych i zewnętrznych, ze stolicami krajów Europy środkowo – wschodniej. Ponieważ w ostatnich latach rangę inwestycji priorytetowych uzyskały ciągi komunikacyjne wschód –zachód, rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego pozwoliłaby na zniwelowanie tej nierównowagi, poprawiając w znacznym stopniu połączenia województwa dolnośląskiego na osi północ – południe i dostarczając dodatkowych impulsów rozwojowych temu, wysoko zurbanizowanemu i uprzemysłowionemu regionowi.
Na obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego województwo dolnośląskie wyróżnia się zasobnością bogactw naturalnych i poziomem rozwoju gospodarczego opartego o wysokokwalifikowane, wykształcone kadry, bogactwa naturalne oraz działalność inwestycyjną. Dolny Śląsk jest zagłębiem motoryzacyjnym, przodującym w kraju producentem wyrobów ceramicznych, farmaceutycznych i elektronicznych. Na bazie występujących tu bogactw naturalnych, takich jak rudy miedzi, węgiel kamienny i węgiel brunatny, kruszywa, minerały, rozwijają się przemysły: metalowy, energetyczny, chemiczny, szklarski, a ponadto papierniczy i spożywczy. Centralna część regionu charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami środowiska przyrodniczego dla produkcji rolniczej.

Ruch turystyczny obejmuje nie tylko tereny górskie i stolicę województwa, ale także dolnośląskie miasta i miasteczka, atrakcyjne ze względu na liczne zabytki i walory krajobrazu. W rejonach górskich i podgórskich rozbudowana jest baza uzdrowiskowa.

Dobre skomunikowanie województwa dolnośląskiego z regionami położonymi dalej na północ i na południe w sprzyjającym układzie komunikacyjnym i przy wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, wygenerowałoby nowe impulsy rozwojowe dla tego obszaru i miałoby korzystny wpływ na wzrost potencjału całego Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star