Events

CETC Conferences Logo


Intro: Inicjatywa CETCFacebook fan page

Hradec Kralove

Region:    Język: 
Region Hradec Králové powstał na części terytorium dawnego Regionu Wschodnioczeskiego. Obejmuje powiaty Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou i Trutnov. Jego obszar to 4758 km2, a liczba mieszkańców wynosi około 550 000. Jest to dziewiąty region pod względem powierzchni w Czechach i dziesiąty pod względem liczby mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 116 osób na km2. Sąsiaduje z regionami Liberec, Środkowo-Czeskim oraz Pardubickim. Na północy graniczy z Polską, a na 160 km odcinku wspólnej granicy znajduje się pięć przejść granicznych.

W ostatniej dekadzie sektor produkcji w całym regionie Hradec Králové przeszedł transformację strukturalną. Poprzednia koncentracja produkcji w dużych firmach i zakładach sektora tekstylnego i maszynowego została stopniowo zastąpiona produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jakość lokalnej siły roboczej jest tradycyjnie wysoka, a produkcja przemysłowa cechuje się długą tradycją. Do głównych dziedzin produkcji należy sektor odzieżowy oraz maszynowy, przetwórstwo żywności, obróbka metali, gumy i tworzyw sztucznych. W Regionie Hradec Králové funkcjonują ważne sektory i zakłady produkcyjne o znaczeniu krajowym. Dominacja przemysłu lekkiego oznacza, że w lokalnej bazie wytwórczej zyskują przewagę różnorodne małe firmy i zakłady. Pozytywnym elementem rozwoju gospodarczego w regionie jest wzrost liczby przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Największa liczba firm z kapitałem zagranicznym działa w usługach, budownictwie oraz produkcji, podczas gdy w rolnictwie ich liczba jest najniższa. Administracja regionu współpracuje z gminami w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestycji, tworząc strefy przemysłowe w: Jičínie, Rychnovie nad Kněžnou – Kvasiny, Vrchlabí oraz Hořicach. Rozważa się utworzenie dalszych stref w okolicy Hradec Králové, Trutnova oraz Dvůr Králové nad Labem.

Wysoki poziom wykształcenia stanowi jeden z priorytetów Regionu Hradec Králové. W sferze edukacji działają Uniwersytet Hradec Králové, założony w 2001 r., będący do 1989 r. niezależnym Wydziałem Pedagogicznym. Do dwóch wydziałów nowego Uniwersytetu – Pedagogicznego oraz Informatyki i Zarządzania– w najbliższej przyszłości dodany zostanie trzeci – Wydział Nauk Społecznych. Hradec Králové zapewnia również kształcenie wyższe na Wydziale Medycyny oraz Wydziale Farmacji Uniwersytetu Karola lub w Wojskowej Akademii Medycznej.

Działalność rolnicza skupia się głównie na równinach Łaby; w regionach wyżynnych i górskich warunki dla rolnictwa są mniej korzystne. Pojawia się tam nowy rodzaj gospodarowania na wsi, a mianowicie agroturystyka.

Chociaż Republika Czeska należy do krajów o gęstej sieci dróg, budowa sieci transportowych objętych TEN-T nie została zakończona, co jest mankamentem połączenia Republiki Czeskiej z siecią drogową i kolejową UE oraz negatywnie wpływa na pozyskiwanie inwestycji zagranicznych. Ponieważ Republika Czeska leży w centrum Europy oraz na przecięciu trans-europejskich korytarzy transportowych, dokończenie budowy podstawowej sieci transportowej jest pilnie potrzebne i stanowi warunek poprawy dostępności kraju oraz lepszego zarządzania potokami transportowymi przepływającymi przez terytorium Czech.

Modernizacja i dokończenie budowy sieci drogowej przyczyni się do wzrostu konkurencyjności Republiki Czeskiej oraz wspierać będzie interesy inwestorów zagranicznych, a także dalszy rozwój turystyki, ułatwi dojazdy do pracy, etc. Realizacja projektów o znaczeniu europejskim w dziedzinie transportu drogowego poprawi jakość połączeń Republiki Czeskiej z siecią drogową w sąsiednich krajach. Doprowadzenie sieci dróg do standardów UE podniesie ich jakość, przepustowość, a w szczególności ich bezpieczeństwo, tym samym wzmacniając konkurencyjność Republiki Czeskiej w UE.

(c) 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
© 2008 by Central European Transport Corridor. All rights reserved. Designed by Mediastar
Design by Media Star